Nhà hàng 04
19 Tháng Bảy, 2017
Nhà hoa đào 02
19 Tháng Bảy, 2017

Nhà hoa đào 01